Algemene Voorwaarden - Goedkoop WebcamSex via WebcamSexPortaaal.com

Algemeen

Op het bezoek en gebruik van www.webcamsexportaal.com en overige door ons aangeboden diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Bestudeer deze algemene voorwaarden voor u de Website bezoekt en/of gebruik maakt van onze diensten. Zijn er één of meerdere punten in onze algemene voorwaarden waarin u zich niet kunt vinden of ondervindt u hinder bij het lezen van deze algemene voorwaarden breek dan het bezoek aan deze website af.

Dit of toekomstig bezoek aan deze website en/of het gebruik van onze diensten impliceert dat u deze algemene voorwaarden aanvaardt.

Artikel 1: Definities

1.1. Hyperlink: Links die primair bedoeld zijn voor presentatie aan een menselijke gebruiker

1.2. Website: Een medium voor de presentatie van informatie via het Internet.

1.3. Gebruiker: De mens/persoon die deze website bezoekt en/of gebruik maakt van de door webcamsexportaal.com geleverde diensten of producten.

1.4. Performer: Een menselijke gebruiker die, eventueel aangestuurd door de gebruiker, handelingen uitvoert voor de camera en via bijvoorbeeld een computer en een internetverbinding deze beelden vertoont via de website.

1.5. Content: De daadwerkelijke inhoud van een website, deze inhoud bestaat onder andere maar niet uitsluitend uit films, foto?s, teksten en performer beelden.

Artikel 2: Werkingsfeer en aard voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden tussen www.webcamsexportaal.com en de Gebruiker.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op gebruik van een website of dienst van www.webcamsexportaal.com

2.3. Waar onderdelen van deze voorwaarden mogelijk nietig of vernietigbaar zijn blijven de overige onderdelen van kracht en wordt overigens het betreffende onderdeel geconverteerd in een wel geldend onderdeel dat de oorspronkelijke bedoeling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3: Inhoud en gebruik van de Website

3.1. Deze Website heeft als doel het aanbieden van korting en het verlenen van korting voor leden van www.webcamsexportaal.com op live webcamsex. .

3.2. Gebruik van de Website en diensten aangeboden worden via de Website staat open voor iedere persoon die de minimale leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Indien u de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, bezwaar maakt tegen de inhoud van deze website en/of de gebruiker van de aangeboden Website of diensten zich in een geografisch gebied bevindt waar de toegang tot de website of gebruik van aangeboden diensten is verboden breek dan het bezoek aan deze website direct af.

3.3. Gebruiker kan een account aanmaken door het registratieproces volledig te doorlopen. Bij het doorlopen van het registratieproces dient de gebruiker actuele informatie over zichzelf te verschaffen; Bij inschrijving dient u zich te registreren met een geldig email adres.

3.4. Het is gebruiker niet toegestaan om een account aan te maken voor anderen, deze over te dragen en/of anderen gebruik te laten maken van het account. Wanneer om welke reden dan ook de gegevens van de gebruiker niet meer correct of volledig zijn zijn, dient de gebruiker zijn gegevens zodanig aan te passen dat deze weer actueel zijn. Indien de gebruiker onjuiste of onvolledige informatie over zichzelf verschaft en wanneer www.webcamsexportaal.com vaststelt dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, kan www.webcamsexportaal.com het account beindigen of opschorten. Eventueel gespaard spaarsaldo komt in dergelijke gevallen te vervallen.

3.5. Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van het account door derden, ongeacht de wijze waarop deze toegang tot het account verkregen is Bij vermoeden van misbruik van het account zal gebruiker webcamsexportaal.com direct op de hoogte brengen.

3.6. www.webcamsexportaal.com kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of oneigenlijke gebruik van het account.

3.7. Zichzelf op ongeautoriseerde wijze toegang verschaffen tot deze Website- en/of de member database is strafbaar. Bij vermoedens van misbruik zal www.webcamsexportaal.com direct aangifte doen.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1. www.webcamsexportaal.com spant zich maximaal in om de Website op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om deze met alle redelijke middelen te beveiligen.

4.2. Gebruiker kan www.webcamsexportaal.com op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor hinder door werkzaamheden, problemen, interventies, wijzigingen of beperkingen van functionaliteit of andere zaken die van invloed zijn op de beschikbaarheid van de Website of overige diensten van webcamsexportaal.com.

Artikel 5: Content

5.1. www.webcamsexportaal.com is volledig verantwoordelijk voor alle op de website gepubliceerde content met uitzondering van de performer beelden.

5.2. De performer is onafhankelijke en maakt gebruik van de Website om diensten te leveren aan gebruikers van de website. De performer bepaalt hierbij geheel zelf waaruit de door hem geleverde diensten bestaan, mits de geleverde diensten niet in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving en de wetgeving in het land van waaruit de performer diensten levert. Indien de geleverde diensten in strijd zijn met de wetgeving van het geografisch gebied waarin de gebruiker zich bevindt, dan dient de gebruiker de diensten direct af te breken.

5.3. www.webcamsexportaal.com is niet verantwoordelijk voor handelingen verricht door performers die in strijd zijn met de wet. Webcamsexportaal.com heeft niet de beschikking over middelen om de inhoud van de door de performer geleverde diensten permanent te controleren. Bij vermoeden van overtreding van de wet door een performer zal gebruiker www.webcamsexportaal.com op de hoogte brengen. www.webcamsexportaal.com zal vervolgens alle binnen haar mogelijkheden liggende inspanningen verrichten om herhaling hiervan te voorkomen en indien noodzakelijk betreffende uitingen op de website te verwijderen.

Artikel 6: Privacy, persoonsgegevens en controle van gebruik

6.1. www.webcamsexportaal.com besteedt de grootste zorg aan de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers van deze Website. Voor registratie verlangen wij alleen een geldig email adres. U kunt persoonlijke gegevens achter laten op het beveiligde gedeelte van de website, maar dit is niet nodig voor het verkrijgen van de dienst (korting op webcamsex). Het achterlaten van persoonlijke gegevens is voor eigen risico.

6.4. Bij overtreding van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, handelingen die in strijd zijn met de wet en/of bij fraude wordt het account met onmiddellijke ingang en zonder waarschuwing vooraf geblokkeerd en het lidmaatschap per omgaande beindigd. Hierbij komt het aangekochte saldo direct en onherroepelijk te vervallen. De kosten die gepaard gaan met het opsporen van het misbruik of fraude worden verhaald op de gebruiker. Dit laat het recht van www.webcamsexportaal.com om alle geleden schade en gemaakte rechterlijke en buitenrechterlijke kosten op gebruiker te verhalen onverlet.

Artikel 7: Klachtenafhandelingen

7.1. Alle klachten in verband met gebruik van de website , kwaliteit of iedere andere klacht, zullen door www.webcamsexportaal.com serieus in behandeling worden genomen.

7.2. De gebruiker dient een klacht schriftelijk via de mail (contactforumulier) bij www.webcamsexportaal.com kenbaar te maken.

7.3. www.webcamsexportaal.com zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen. www.webcamsexportaal.com zal de klant hierover schriftelijk via de mail berichten

Artikel 8: Intellectuele eigendommen

8.1. Alle rechten van intellectuele eigendom, alsmede alle soortgelijke rechten op alle op de Website aangeboden diensten, producten en informatie berusten uitsluitend bij www.webcamsexportaal.com

8.2. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van www.webcamsexportaal.com worden verveelvoudigd. De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze website behoren toe aan www.webcamsexportaal.com .

8.3. Mocht www.webcamsexportaal.com op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreukmakend materiaal of (vermeende) inbreukmakende links op de website dan heeft www.webcamsexportaal.com het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

Artikel 9: Wijzigingen in prijs en algemene voorwaarden

9.1. www.webcamsexportaal.com heeft het recht om de diensten en prijzen die op haar Website zijn gepubliceerd op elk moment te wijzigen en hierdoor de bepalingen van deze algemene voorwaarden aan te passen, bij te werken of meer volledig te maken. Het is uw persoonlijke verantwoordelijkheid deze algemene voorwaarden geregeld na te kijken. Als u de Website na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft gebruiken, geeft u daarmee aan met deze wijzigingen(en) in te stemmen en deze te aanvaarden.

9.2. www.webcamsexportaal.com wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van de Website of de algemene voorwaarden.

Artikel 10: Nederlands recht en geschillen

10.1. Op gebruik van deze website zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

10.2. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

10.3. Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 11: Registratie

11.1 Alleen gebruikers van 18 jaar of ouder kunnen zich registreren voor de korting op webcamsex via www.webcamsexportaal.com . Bent u geen 18 jaar of ouder, dan verzoeken wij u de site onmiddellijk te verlaten.

11.2 Bij registratie verlangen wij alleen een geldig email adres. Verdere persoonsgegevens zijn niet noodzakelijk

11.3 Bij inschrijving gaat u impliciet akkoord dat u periodiek een mailing ontangt van www.webcamsexportaal.com waarin u wordt geinformeerd over de toename van uw spaarsaldo. Het is onze doelstelling een dergelijke mail iedere maand (aan het begin van de maand) te versturen. Wanneer u geen email wilt ontvangen kunt u zich niet inschrijven.

11.4 Afmelden voor de dienst. U kunt zich op ieder moment afmelden. Dit kan door het sturen van een email (contactformulier) met uw www.webcamsexportaal.com gebruikers-id en email adres. Een opgaaf van reden is niet nodig. Een eventueel gespaard spaarsaldo komt bij beeindiging van lidmaatschap te vervallen en wordt dus niet uitgekeerd.

Artikel 12: Uitbetaling spaarsaldo

12.1 Spaarsaldo's worden uitbetaald vanaf €100,00 (honderd euro)

12.2 Uitbetaling van spaarsaldo moet worden aangevraagd. Dit kan via het invullen van een contactformulier of door het antwoorden op de periodieke email waarin u op de hoogte wordt gebracht van uw actuele spaarsaldo.

12.3 Voor uitbetaling dient u ons uw bankrekening of paypal gegevens correct door te geven. Wij sturen dus geen cash geld op via de post, checque etc.